Hlavní stránka
 

Hlavní menu:

 

Evropský parlament požaduje připomnání zločinů nacismu a komunismu

02.04.2009

Evropský parlament schválil 2. dubna 2009 usnesení o svědomí Evropy a totalitě. V něm vyzývá členské státy EU a Evropskou komisi, aby usilovaly o prohloubení výuky evropské historie a aby zdůrazňovaly historický úspěch evropské integrace a výrazný kontrast mezi tragickou minulostí a mírovým a demokratických společenským řádem v dnešní Evropské unii. Dále parlament vyzývá Radu a Komisi EU, aby podporovaly a obhajovaly činnost takových nevládních organizací, jako je Memorial působící v Ruské federaci, která se aktivně věnuje studiu a shromažďování dokumentace spojené se zločiny, jež byly spáchány za stalinismu. Chce, aby se posílili stávající příslušné finanční nástroje, aby se zajistila podpora pro odborný historický výzkum komunistické a nacistické totality.
K jedněm z požadavků je patří i výzva, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě. Podtrhuje, že je nutné podporovat zachování dokumentů a svědectví dokládajících pohnutou minulost Evropy, aby bylo možné prohloubit povědomí Evropy o zločinech spáchaných totalitními a nedemokratickými režimy, jelikož bez připomínání minulosti nelze dosáhnout usmíření.

Kompletní text usnesení najdete zde
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//CS

Věříme, že naše vláda a Parlament bude toto usnesení respektovat.

© Webmaster: Absolute s.r.o.